Πρόστιμα και λουκέτα για μη διαβίβαση στοιχείων στο myData

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2022 13:53
UPD:13:54

Πρόστιμα και λουκέτα για χρονικά διαστήματα έως και 4 ημέρες (96 ώρες) θα επιβάλλουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από την 31η Οκτωβρίου σε όσες επιχειρήσεις δεν διαβιβάζουν ηλεκτρονικά, όπως έχουν υποχρέωση, τα δεδομένα των λιανικών πωλήσεων στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και στην πλατφόρμα myData.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν. 4972/2022, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, ορίζονται οι κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) και προβλέπεται ότι, από την 31η.10.2022 σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ:

1) Θα επιβάλλεται στην υπόχρεη επιχείρηση πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στα μη διαβιβασθέντα φορολογικά στοιχεία, το οποίο δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εφόσον η ελεγχόμενη επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία ή χαμηλότερο των 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο εάν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Εάν η επιχείρηση απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ για τις δραστηριότητές της, τότε το πρόστιμο θα ανέρχεται σε 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο αν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία ή σε 1.000 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία. 

Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που θα διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου. 

2) Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 11 ή περισσοτέρων αποδείξεων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ θα αναστέλλεται άμεσα η λειτουργία επαγγελματικής εγκατάστασης: 

- για 48 ώρες, εφόσον διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ, πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ,

- για 96 ώρες, εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον 3 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα