Αυθημερόν δέσμευση για χρέη με ένα e-mail

Η τράπεζα πρέπει να «μπλοκάρει» άμεσα τον λογαριασμό
Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2022 11:30
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
[email protected]

Σε αυθημερόν δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών που χρωστούν στο Δημόσιο πάνω από 70.000 ευρώ υποχρεούνται να προχωρούν τα πιστωτικά ιδρύματα, αμέσως μόλις λάβουν από τον διοικητή της ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία τους.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, οι κοινοποιήσεις τόσο του κατασχετηρίου όσο και των σχετικών παραστατικών ενεργούνται μέσω μοναδικών διαμετακομιστικών κόμβων ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους κατά τρόπο ασφαλή.

Στο πλαίσιο αυτό, από τη στιγμή που ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ στείλει «μήνυμα» με τα στοιχεία φορολογούμενου που χρωστά πάνω από 70.000 ευρώ, η τράπεζα πρέπει να «μπλοκάρει» τον λογαριασμό του και να προβεί αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που βρίσκονται ή κατατίθενται στους λογαριασμούς του οφειλέτη, μέχρι του ύψους της συνολικής οφειλής.

Θα πρέπει να αναφερθεί δε ότι μετά τη δέσμευση και εντός δύο (2) ημερών, όπως αναφέρεται και στον νέο επικαιροποιημένο Κώδικα Δημοσίων Εσόδων, ενημερώνεται για το ύψος του δεσμευθέντος ποσού η ΑΑΔΕ, η οποία οφείλει να επιβάλει κατάσχεση, το αργότερο σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενημερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προβαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της δέσμευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων, το κατασχετήριο κοινοποιείται στο κεντρικό κατάστημα ή σε οποιοδήποτε υποκατάστημά τους και μπορεί να περιέχει περισσότερους οφειλέτες του Δημοσίου.

Στο κατασχετήριο επισυνάπτεται για κάθε οφειλέτη πίνακας στον οποίο αναφέρονται το είδος και το ποσό κάθε οφειλής, καθώς και ο αριθμός και η χρονολογία βεβαίωσης ή τα στοιχεία της καταχώρισης του νόμιμου-εκτελεστού τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της ΑΑΔΕ. Ο πίνακας χρεών μπορεί να αντικαθίσταται από την ταυτότητα οφειλής του κατασχετηρίου, η οποία συνιστά τον μοναδικό κωδικό αριθμό ανά κατασχετήριο αίτημα. Η δήλωση του πιστωτικού ιδρύματος γίνεται κοινή για όλους τους οφειλέτες του κατασχετηρίου εγγράφου και συνοδεύεται απαραίτητα από παραστατικό κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε οφειλέτη για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την ημερομηνία επίδοσης του κατασχετηρίου και μίας ημέρας μετά από αυτήν.

Η απόδοση των ποσών στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση γίνεται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ για την όλη διαδικασία δεν καταβάλλονται έξοδα.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιβάλλεται κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ.

Όσον αφορά την κοινοποίηση του κατασχετηρίου θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ημερομηνία και ώρα αποστολής της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραλαβής του από το πιστωτικό ίδρυμα. Τα κατασχεμένα ποσά αποδίδονται είτε στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην ΤτΕ είτε στην υπηρεσία που επέβαλε την κατάσχεση υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της δήλωσης του πιστωτικού ιδρύματος.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα