Μηχανισμός ενημέρωσης για τις ενισχύσεις επιχειρήσεων

Διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα καθοδηγεί κάθε επαγγελματία
Κυριακή, 07 Αυγούστου 2022 22:59
Shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

Στη δημιουργία μιας ειδικής ηλεκτρονικής δομής, μέσω της οποίας θα ενημερώνονται οι επιχειρήσεις για τα θέματα που τις αφορούν, θα προχωρήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΟΕΕ). Για τη δράση αυτή, θα λάβει από το ΕΣΠΑ σχεδόν δύο εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με απόφαση του ειδικού γραμματέα για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Γιώργου Ζερβού, αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού αποτελεσματικής και ουσιαστικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων της χώρας για τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και τις δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Κεντρικό εργαλείο για την παροχή της πληροφόρησης αυτής θα αποτελέσει υπηρεσία που θα παρέχεται διαδικτυακά στους πολίτες μέσω διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα αυτή θα είναι ενσωματωμένα και εκτεθειμένα, κατά τρόπο ιδιαίτερα απλό, σαφή και εύληπτο, οι βασικές προβλέψεις και προϋποθέσεις του καθενός από την πληθώρα των οικονομικών μέτρων που ισχύουν, αφορούν τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες και επηρεάζουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Πυρήνας της υπηρεσίας θα είναι η ανάλυση των προϋποθέσεων και των προβλέψεων κάθε ισχύοντος μέτρου ή προγράμματος κρατικών ενισχύσεων, κατά τρόπο εύκολο, αλγοριθμικό και διαδραστικό. Ο κάθε χρήστης θα καθοδηγείται, με απλό τρόπο, σε καθεμία από τις ρυθμίσεις που ενδέχεται να τον αφορούν.

Η καθοδήγηση θα γίνεται μέσω οδηγιών που θα έχουν τη μορφή ερωτήσεων και στις οποίες ο χρήστης θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις που αφορούν την περίπτωση και την κατάσταση της επιχείρησής του. Για κάθε ρύθμιση ή δράση (προστασία δανειοληπτών, εξυγίανση, δράση κρατικών ενισχύσεων κ.ά.) που ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνει ότι δυνητικά τον αφορά, θα μπορεί να κάνει ένα γρήγορο και απλό αλλά πλήρη έλεγχο της δυνατότητας υπαγωγής του σε αυτή.

Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται μέσω της σταδιακής συμπλήρωσης απλών και κατανοητών ερωτημάτων, συνοδευόμενων από αναλυτικές οδηγίες και επεξηγήσεις, στα οποία ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δίνει συγκεκριμένες και σαφείς για τον ίδιον απαντήσεις. Μέσω του συνολικού ελέγχου των απαντήσεων αυτών, θα συγκροτείται μία πλήρης εικόνα της δυνατότητας υπαγωγής του ενδιαφερομένου σε κάθε εξεταζόμενη ρύθμιση.

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής έχει τις εξής απαιτήσεις:

(α) την πλήρη και λεπτομερή ανάλυση των ρυθμίσεων ή δράσεων που θα ενταχθούν στην ηλεκτρονική υπηρεσία, κατά τρόπο που
οι νομικές, διοικητικές, οικονομικές και κάθε άλλης φύσεως προϋποθέσεις και προβλέψεις αυτών να αναλυθούν εξαντλητικά σε συνδυαστικά/διαζευκτικά ερωτήματα, καθώς και απαιτήσεις καταχώρισης απλών πρωτογενών στοιχείων - ακόμη και όταν οι προβλέψεις του αναλυόμενου μέτρου είναι πολύπλοκες

(β) την ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας πληροφορικής, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα δυναμικής ενσωμάτωσης μέτρων φορολογικής και αναπτυξιακής φύσης, θα παρουσιάζει υπό μορφή διαδοχικών ερωτημάτων τις προϋποθέσεις υπαγωγής που θα ακολουθεί τις αντίστοιχες μελέτες ανάλυσης, στις οποίες ο χρήστης θα απαντά με απλές απαντήσεις (ναι/όχι) είτε με καταχώριση απλών στοιχείων που τον αφορούν (όπως, ενδεικτικά, κύκλος εργασιών επιχείρησης, κέρδη διαφόρων χρήσεων, χρέη, κ.λπ.)

(γ) την ύπαρξη μηχανισμού συνεχούς και σε βάθος χρόνου παρακολούθησης και ανάλυσης των παρουσιαζόμενων μέτρων, κατά τρόπο που να ενημερώνεται άμεσα η ηλεκτρονική υπηρεσία για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις των προϋποθέσεων και προβλέψεων, αλλά και για την ενσωμάτωση νέων ρυθμίσεων, όταν αυτές τίθενται σε ισχύ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα