Παρατυπίες στην επιλογή διευθυντικών στελεχών σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης διαπίστωσε η ΕΑΔ

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 16:37
UPD:17:02
aead.gr/
A- A A+

Αδιαφανείς και παράτυπες διαδικασίες κατά την επιλογή διευθυντικών στελεχών σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, διαπίστωσε κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), κατόπιν σχετικών καταγγελιών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2018, τρεις θέσεις γενικών διευθυντών και εννέα θέσεις διευθυντών καλύφθηκαν με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου, αντί για την προβλεπόμενη από τον νόμο τριετή θητεία. Εξ αυτών, δύο θέσεις γενικών διευθυντών και δύο διευθυντών καλύφθηκαν με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου εξωτερικών υποψηφίων, παρά τη ρητή πρόβλεψη του τότε ισχύοντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ότι η κάλυψη θέσεων ευθύνης από εξωτερικούς υποψηφίους είναι επιτρεπτή με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό της εταιρείας και προς εξωτερικούς υποψηφίους, δεν προσδιοριζόταν η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, η διάρκεια της σύμβασης, η πιστοποίηση του επιπέδου γνώσης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικού υπολογιστή που προβλέπονταν ως απαιτούμενα τυπικά προσόντα και για τις θέσεις διευθυντών η ισοτιμία των τυχόν τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

Την ίδια περίοδο τοποθετήθηκε, επίσης, ως διευθυντής της Μονάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα, συμβασιούχος που υπηρετούσε από τον Ιούλιο του ίδιου έτους, με τροποποίηση της σύμβασής του από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Για την τοποθέτηση αυτή δεν προηγήθηκε διαδικασία επιλογής και ούτε προκήρυξη της θέσης.

Τον Μάρτιο 2020 προσλήφθηκε από τον φορέα, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για τη θέση προϊσταμένου Περιφερειακής Μονάδας, πρόσωπο, το οποίο δεν προκύπτει ότι κατείχε τα οριζόμενα από την προκήρυξη τυπικά προσόντα (πτυχίο Ανώτατης/Ανώτερης σχολής, Κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων Η/Υ). Για την κάλυψη της εν λόγω θέσης προηγήθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πρόταση του συγκεκριμένου υποψηφίου από συλλογικό όργανο προσλήψεων με διαφορετική όμως σύνθεση από την προβλεπόμενη από τον οικείο Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, και απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης, αν και τότε αρμόδιο προς τούτο ήταν το ΔΣ του φορέα.

Συν τοις άλλοις, κατά το χρόνο διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου, στην εταιρεία υπηρετούσαν πέντε εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν υπερβεί το ανώτατο ηλικιακό χρονικό όριο απασχόλησης.

Η ΕΑΔ προέβη σε προτάσεις για την αποκατάσταση της νομιμότητας, την υιοθέτηση εταιρικής διαδικασίας για την κάλυψη των διευθυντικών θέσεων, την πρόβλεψη των απαιτούμενων ανά θέση τυπικών προσόντων και του τρόπου πιστοποίησής τους, καθώς και σε συστάσεις για την πρόληψη ανάλογων φαινομένων.

Προτεινόμενα για εσάς


NAFTEMPORIKI TV

Δημοφιλή