PROFILE A.E.B.E. - Όμιλος Profile: Παρουσίαση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ορθή Επανάληψη)

Πέμπτη, 02 Μαΐου 2024 11:50
UPD:12:38

Αθήνα 30 Απριλίου 2024: Ο Όμιλος Profile παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης αναλυτών και θεσμικών επενδυτών, τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2023, τις εκτιμήσεις για το 2024, τα προσεχή επενδυτικά σχέδια, καθώς και την εικόνα των διεθνών δραστηριοτήτων του, που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων.

 

Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η ανοδική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, ως αποτέλεσμα της διεθνοποίησης, της συστηματικής επένδυσης σε ανάπτυξη λογισμικού, αλλά και της ευρύτερης αναδιοργάνωσης του, με ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, εντός και εκτός συνόρων, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ για την επόμενη 3ετία.  

 

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ιδιαίτερη μνεία έγινε στο αυτόνομο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης, AI.Adaptive, το οποίο  προσφέρει εξαιρετική εμπειρία στους χρήστες, μετατρέποντας τα δεδομένα σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες και βελτιώνοντας σημαντικά τις ροές εργασίας. Επιπλέον, επιτρέπει στους χρήστες να θέτουν ερωτήματα σε φυσική γλώσσα και να λαμβάνουν ταχύτατα αποφάσεις με τη βοήθεια προηγμένων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Προβλέποντας τις τάσεις στο χρηματοοικονομικό λογισμικό για την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Όμιλος Profile εκτιμά ότι η χρήση του ΑΙ θα προκαλέσει σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε κάθε διακριτό προϊόν του. Η εκτίμηση αυτή υποστηρίζεται με μελέτη που εκπονήθηκε από τον οίκο Gartner, σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής αγοράς στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αναμένεται να εκτιναχθούν στα 55,20 δισ. δολάρια το 2027.

 

Βασικά οικονομικά μεγέθη για το 2023

 

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 20% και ανήλθε σε 30,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξωστρέφεια του Ομίλου με νέες υλοποιήσεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, καθώς ο Όμιλος διαθέτει πλέον παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες.

 

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε  7,33 εκατ. ευρώ έναντι  6,20 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 34% σε  5,13 εκατ. ευρώ από 3,83 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 18%, σε 3,85 εκατ. ευρώ από  3,27 εκατ. ευρώ.  Η ισχυρή κερδοφορία παρέχει τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη, προκειμένου τα προϊόντα να διατηρούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και να καλύπτουν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών.

 

Ο Όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 19% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,6x, απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης. Με αυτά τα δεδομένα, η Διοίκηση προτίθεται να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων διανομή μερίσματος της τάξεως των 1.200χιλ. ευρώ, αυξημένο κατά 20% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, που αντιστοιχεί σε 0,048807 ευρώ  ανά μετοχή (μικτό ποσό).

 

Το 2023, ο Όμιλος Profile έλαβε σημαντικές διακρίσεις σε εταιρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διάθεσης ανεξάρτητων λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των Investment Management (Axia) και Digital Banking (Finuevo) από διεθνείς αναλυτές και φορείς μεταξύ των οποίων Gartner, Forrester, IBS Intelligence, Digital Finance Awards, Finance Derivative, International Investor, International Business Magazine και Fund Awards.

 

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος Profile παρουσίασε τις λύσεις Finuevo Digital και Finuevo Core Banking ως SaaS μέσω της Amazon Web Services (AWS), καθώς και μέσω της πλατφόρμας Azure της Microsoft, επιτρέποντας στους πελάτες να επωφεληθούν από τη δύναμη του cloud για να μετασχηματίσουν πλήρως τις τραπεζικές τους λειτουργίες.

 

Τα στελέχη του Ομίλου Profile προχώρησαν στην παρουσίαση  της νέας λύσης, AI. Adaptive, αναλύοντας διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται στην υπάρχουσα υποδομή της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, απλοποιώντας την αλληλεπίδραση με βάσεις δεδομένων και εφαρμογές, με τη χρήση Large Language Models (“LLM's”). Η λύση είναι LLM-agnostic και λειτουργεί ως ανεξάρτητη από το συγκεκριμένο γλωσσικό μοντέλο που χρησιμοποιείται, επικοινωνώντας με διάφορα υποσυστήματα Business Intelligence και Data Warehousing. Ειδικότερα, το AI.Adaptive υλοποιήθηκε με επιτυχία στις εφαρμογές ΑΧΙΑ (Investment platform) και Finuevo,Suite (Digital Banking), μετασχηματίζοντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τον τελικό χρήστη. Επιπλέον, ο σχεδιασμός της λύσης χαρακτηρίζεται από αρθρωτή αρχιτεκτονική όπου σε συνδυασμό με τον κατάλληλο βαθμό αυτονομίας, προσφέρει  τη δυνατότητα στους πελάτες να την εφαρμόσουν στα υπάρχοντα συστήματα τους, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων που απαρτίζονται από οικονομικά και τραπεζικά δεδομένα, APIs, Data Lakes και διάφορων άλλων εφαρμογών.    

 

Προοπτική του Ομίλου για το 2024

 

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εκτιμάται ό,τι για το σύνολο του 2024, θα αυξηθεί περαιτέρω σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό του 2023, καθώς οι συνεχείς και επιτυχημένες επενδύσεις σε νέες λύσεις του χρηματοοικονομικού κλάδου, όπως το Finuevo.Suite που ενοποιεί την μοναδική Digital εμπειρία του τελικού χρήστη με ένα εξελιγμένο σύστημα Core Banking, καθιστούν τη Διοίκηση αισιόδοξη για το τρέχον έτος. Ο Όμιλος εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου του με την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε υφιστάμενες και νέες λύσεις, οι οποίες καθίστανται λειτουργικές με τις Fintech πλατφόρμες του.

 

Παράλληλα, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του κράτους συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με τον Όμιλο Profile να υλοποιεί απρόσκοπτα αναληφθέντα έργα, με κύριο γνώμονα την εμπειρία και την τεχνογνωσία ετών,  δημιουργώντας θετικές προσδοκίες για περαιτέρω ανάθεση έργων σχετικού ενδιαφέροντος.

 

Ένας ακόμη πόλος ανάπτυξης του Ομίλου αφορά τις εξαγορές, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο του και εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναμένεται να δημιουργήσουν υπεραξία στους μετόχους, με σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά.

 

Τα ποσοστά ανάπτυξης και κερδοφορίας του Ομίλου Profile συγκαταλέγονται μεταξύ των κορυφαίων του κλάδου και η αυξητική τους τάση, δημιουργεί προοπτικές για διπλασιασμό των μεγεθών κατά την επόμενη τριετία.

Profile IR Presentation to the Hellenic Fund and Asset Management Association


Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα