Επιμέλεια: Αντώνης Τσιμπλάκης, Γιώργος Γεωργίου, Πάρης Τσιριγώτης

Ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς Ναυτιλία

Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2022 11:19
UPD:27/06/2022 14:42
A- A A+

Έλπη Πετράκη Operations, Chartering & Business Development Manager, ENEA MANAGEMENT INC. Πρόεδρος, WISTA Hellas Αντιπρόεδρος Β’, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων

Εμείς που ήδη απασχολούμεθα στη ναυτιλία, θέλουμε να φέρουμε περισσότερες γυναίκες στη θάλασσα. Θα πρέπει να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όταν εργάζονται στο πλοίο ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο ΙΜΟ γιόρτασε στις 18 Μαΐου τη Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας στη Ναυτιλία, με κύριο θέμα «Training - Visibility - Recognition: Supporting a barrier-free working environment». Ως πρόεδρος της WISTA Hellas και μέλος της διεθνούς οικογένειας της WISTA International, με παρουσία σε 55 κράτη ανά τον κόσμο, νιώθω υπερήφανη και ικανοποιημένη γιατί πράγματι η συμβολή του οργανισμού μας, που αγκαλιάζει και υποστηρίζει επί 48 χρόνια γυναίκες που εργάζονται σε κάθε τομέα της ναυτιλίας, υπήρξε σημαντική. Το 2018 ο ΙΜΟ ενέκρινε την αίτηση της WISTA International να της αποδοθεί το «consultative status» (ρόλος συμβούλου), με το οποίο ο οργανισμός έχει την ευκαιρία να προωθήσει την ποικιλομορφία, την επαγγελματική ένταξη και την ενδυνάμωση των γυναικών. Τον Ιανουάριο του 2020 υπογράφηκε, μάλιστα, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ IMO και WISTA International, με σκοπό την τεχνική συνεργασία και τη διαρκή προώθηση της διαφορετικότητας μέσω ενισχυμένων και συντονισμένων δράσεων στη ναυτιλία.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, καθιερώνεται η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας στη Ναυτιλία, με στόχο να τονίσει την ανάγκη να αναγνωρίζεται περισσότερο η συμβολή των γυναικών στον ναυτιλιακό τομέα και να εκπροσωπούνται ευρύτερα σε επίπεδο λήψης αποφάσεων και θέσεων ευθύνης. Η πορεία αυτή είναι σίγουρα σημαντική, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαμε αντικειμενικά να τη θεωρήσουμε απολύτως επιτυχημένη όταν πράγματι εξαλειφθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον της ναυτιλίας, και στην προκειμένη περίπτωση όταν είναι σε θαλάσσια υπηρεσία. Δεν θέλω για κανέναν λόγο να επικεντρωθούμε στις διαφοροποιήσεις, φυσικές ή λόγω προκαταλήψεων, μεταξύ των δύο φύλων. Θεωρώ πλέον ότι αυτή η συζήτηση απλώς «καταναλώνει πόρους» που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και καταλήγει σε έναν αόρατο, αλλά αέναο αγώνα επικράτησης, που τελικά δεν αναδεικνύει ούτε νικητές ούτε χαμένους. Και θα ήθελα να τονίσω ότι η εξάλειψη της ανισότητας των φύλων δεν αξιολογείται μετρώντας αύξηση της ποσόστωσης των γυναικών σε διάφορα επαγγέλματα, αλλά αξιολογώντας την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των φύλων για την ενδυνάμωση των γυναικών και την αναγνώριση ότι έχουν τις δεξιότητες και την εμπειρία να ηγηθούν αποτελεσματικά, να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις και να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση σε οποιοδήποτε επίπεδο. Άλλωστε, πλέον το ποσοστό των γυναικών σε διάφορους επαγγελματικούς τομείς έχει αυξηθεί σημαντικά, αλλά οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται, ιδιαιτέρως στις υψηλές διοικητικές θέσεις, στην τεχνολογία και την έρευνα, καθώς και στη θάλασσα.

Ειδικότερα, για τη θαλάσσια υπηρεσία, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι γυναίκες αντιμετωπίζουν θέματα, παρότι έχει αλλάξει προς το ευνοϊκότερο και η φύση του επαγγέλματος καθαυτό. Εμείς που ήδη απασχολούμεθα στη ναυτιλία, θέλουμε να φέρουμε περισσότερες γυναίκες στη θάλασσα. Είναι μια νέα επαγγελματική επιλογή με ενδιαφέρουσα καθημερινότητα και ελκυστικές προοπτικές. Όμως για να μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε θα πρέπει πρώτα εμείς οι ίδιοι, που «είμαστε η ναυτιλία», να κατανοήσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν εργάζονται στο πλοίο για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυσή τους και για να νιώθουν οι εργαζόμενες ασφαλείς και ευτυχισμένες στη δουλειά τους. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συμβάλουμε στην άρση των φραγμών είναι μέσω της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε προγράμματα κατάρτισης και μέσω της δημοσιοποίησης καλών πρακτικών και παραδειγμάτων γυναικών που μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία τους με άλλους. Το να είναι κάποιος παράδειγμα είναι πολύ σημαντικό, είναι έμπρακτη απόδειξη ότι αυτό που διδάσκουμε ή υποστηρίζουμε μπορεί να γίνει και να φέρει αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΩΝ 2022, η WISTA Hellas διοργανώνει ένα πάνελ συζήτησης με θέμα «Women at Sea» ακριβώς γιατί θέλει να «επικοινωνήσει» ευρέως τις απόψεις και τις εμπειρίες των γυναικών που εργάζονται σε πλοία, αλλά και των στελεχών που υποστηρίζουν τα πληρώματα εκ μέρους των εταιρειών.

Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι μόνο το πρώτο βήμα, καθώς η ανάπτυξη και η υιοθέτηση πολιτικών διαφορετικότητας και ένταξης πρέπει να απασχολούν εταιρείες, εργαζόμενους και κυβερνήσεις όλο τον χρόνο. Πιστεύω ακράδαντα ότι μόνον όταν δουλεύουμε όλοι μαζί και ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας, μπορούμε να επιφέρουμε αλλαγές σε παγιωμένες λανθασμένες απόψεις, να ενθαρρύνουμε άλλους να κάνουν το επόμενο κρίσιμο βήμα για την καριέρα τους και να δημιουργήσουμε μια πιο υποστηρικτική, ποικιλόμορφη και χωρίς αποκλεισμούς ναυτιλία.

---------

A DIVERSE, EQUITABLE SHIPPING

Elpi Petraki, Operations, Chartering & Business Development Manager, ENEA MANAGEMENT INC. President, WISTA Hellas Vice President B’, Association of Short Ship Shipowners

Being already engaged in shipping, we want to bring more women to the sea. We need to understand the problems they face when working on board so that the necessary steps can be taken to resolve them

This year, the IMO celebrated for the first time the International Day of Women in Shipping, on May 18, with the main theme “Training - Visibility - Recognition: Supporting a barrier-free working environment.” As President of WISTA Hellas and member of the international family of WISTA International, with a presence in 55 countries around the world, I feel proud and content of our organization’s 48 years of significant contribution to embracing and supporting women working in every field of shipping. In 2018, the IMO approved a request by WISTA International to be granted the “consultative status,” which helps WISTA promote diversity, professional inclusion and women empowerment. In fact, in January 2020, a Memorandum of Cooperation was signed between the IMO and WISTA International, with the aim of technical cooperation and continuous promotion of diversity through enhanced and coordinated actions in shipping. As part of such cooperation, the International Women's Day in Shipping was established with the aim of emphasizing the need to further recognize the contribution of women in the shipping sector, and be more extensively represented in decisionmaking and positions of responsibility.

This course is certainly significant, but I think we could objectively consider it a complete success only when the barriers faced by women in the shipping work environment are actually removed. There is no reason to focus on differences, either natural or due to prejudices, between the two sexes. I now believe that this debate is simply a waste of time, ending at an invisible but enduring struggle for supremacy, ultimately with neither winners nor losers. It should be emphasized that the elimination of gender inequality is not assessed by measuring the increase of the quota of women in various professions, but by evaluating the constructive cooperation between the sexes for the empowerment of women, and the recognition that they possess the skills and experience to lead effectively, make critical decisions, and meet any challenge at any level. After all, the rate of women in various professional fields has increased significantly, but women are still under-represented, especially in senior management positions, technology and research, as well as at sea. In particular, for the maritime service, no one can deny that women do face several issues, even though the nature of the profession itself has changed for the better. Being already engaged in shipping, we want to bring more women to the sea. It is a new professional choice with interesting everyday life and attractive prospects. But in order to attract them, we must first ourselves understand the problems that women face when working on a ship, so that the necessary steps can be taken to resolve them, allowing seafaring women feel safe and happy at work. Another way we can help remove barriers is through education and access to training programs, and through the publication of good practices and examples of women sharing their knowledge and experience with others.

Being an example is very important, it is a practical proof that what we teach or support can be done and bear fruit. During the POSEIDONIA 2022 week, WISTA Hellas organizes a discussion panel on “Women at Sea,” precisely because it wants to widely communicate the views and experiences of both women working on ships, and company executives supporting crews. However, raising public awareness is only the first step, as the development and adoption of diversity and inclusion policies must be of concern to companies, employees and governments throughout the year. I firmly believe that only when we all work together and exchange our experiences, we can bring about changes in entrenched misconceptions, encourage others to take the next crucial step in their careers, and create a more supportive, diverse and inclusive shipping.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ← → για να πλοηγηθείτε