Φοροεκτιμήσεις

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 10:48
UPD:10:48
shutterstock

Από την έντυπη έκδοση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Επιστημονική ομάδα της ARTION 
με την καθοδήγηση του Γιώργου Δαλιάνη  www.artion.gr

Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου

Σε εικοσαετή παραγραφή υπόκεινται απαιτήσεις του Δημοσίου που: i. απορρέουν από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, στην οποία περιλαμβάνεται και η σύμβαση που βασίζεται σε πρακτικό του ΝΣΚ με το οποίο καταρτίζεται εξωπτωχευτική ρύθμιση του τρόπου καταβολής πτωχευτικών χρεών, οφειλόμενων στο Δημόσιο, η οποία εξομοιώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση, ii. απορρέουν από τελεσίδικη απόφαση είτε αναγνωριστική είτε καταψηφιστική οποιουδήποτε δικαστηρίου, iii. γεννήθηκαν συνεπεία άπιστης διαχείρισης, iv. απορρέουν από διάταξη τελευταίας βούλησης, v. αφορούν σε περιοδικές παροχές, vi. γεννήθηκαν από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, vii. γεννήθηκαν από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές (ΠΟΛ. 1154/12.10.2016).

Προσαυξημένη δαπάνη εργαζομένων

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4646/2019 μετά το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) προστέθηκε νέο άρθρο 22Β αναφορικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα:

Α) περ. α’: Δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος στο οποίο πραγματοποιείται η δαπάνη αγοράς καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς. Η χορήγηση καρτών στους εργαζομένους που έχουν αγοραστεί από την επιχείρηση δεν συνιστά παροχή σε είδος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.

Β) περ. β’: Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων. Αφορά δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών, νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

Γ) περ. γ’: Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Δ) περ. δ’: Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων

Ε) περ. ε’: Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L και λοιπών μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.

Kράτη προνομιακού φορολογικού καθεστώτος

Δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την έκπτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, εφόσον υπάρχει η νομική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και αυτού του κράτους-μέλους. 

Δημοφιλή Ερωτήματα

Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα